کابل کنسول سیسکو

کاربرد : مدیریت تجهیزات سیسکو 

نوع پورت : سریال یا usb به انتخاب مشتری

دسته: