کابل مسی کانالی ژله ای – CFC

کاربرد

 

کابل خارج ساختمان

استفاده بین مراکز مخابراتی ، از مراکز تا کافو

نصب در کانال

مقاوم در مقابل نفوذ آب

نصب در سینی های کابل