کابل مسی کانالی خشک – CUC

کاربرد

 

کابل خارج ساختمان

استفاده بین مراکز مخابراتی ، از مراکز تا کافو

نصب در کانال

هسته با هوا فشرده

نصب در سینی های کابل