کابل مسی ساده هوایی – AC

کاربرد

 

کابل خارج ساختمان

نصب هوایی

عدم استفاده در نزدیکی خطوط ولتاژ متوسط و بالا

کاربرد در شبکه های بین شهری و روستایی و مناطق کوهستانی

استفاده های عمومی مخابراتی

اتصال نقاط توزیع (پست) به مشترکین