کابل مسی اتاق توزیع – MDF

کاربرد

 

کابل خارج ساختمان

استفاده بین اتاق کابل تا اتاق MDF

نصب در کانال

هسته با هوا فشرده

نصب در سینی های کابل