کابل فیبر نوری کانالی – OCUC

کاربرد

 

کابل خارج ساختمان

نصب در کانال توسط دمش هوا

نصب در کانال توسط کشش

نصب در سینی های کابل