کابل فیبر نوری هوایی تک روکش – OSSC SJ

کاربرد

 

کابل خارج ساختمان

نصب بر روی تیرهای فلزی, چوبی یا بتنی

مناسب خطوط مخابرات و راه آهن

عدم استفاده در نزدیکی خطوط ولتاژ متوسط و بالا

کاربرد در شبکه های بین شهری و روستایی و مناطق کوهستانی

مناسب برای نصب هوایی در شبکه های FTTX

استفاده های عمومی مخابراتی