کابل فیبر نوری میکرو خشک – OMUC

کاربرد
کابل خارج و داخل ساختمان

مناسب برای توزیع داخل ساختمان

مناسب برای استفاده در شبکه های FTTX

نصب در کانال توسط دمش هوا

نصب در سینی های کابل