کابل فیبر نوری خشک کانالی – OCUC NZDSF

محدوده دمای مورد نیاز

دمای نگهداری

-30 الی +70 درجه سانتیگراد 

دمای نصب و راه اندازی

-10 الی +50 درجه سانتیگراد