کابل فیبر نوری خاکی ژله ای – OBFC

کاربرد
دفن مستقیم در زیر خاک

کابل خارج ساختمان

استفاده در محیطهای خشن

استفاده در محیطهایی که جانوران جونده دارد