کابل فیبر نوری خاکی خشک – OBUC

کاربرد

 

دفن مستقیم در زیر خاک

کابل خارج ساختمان

استفاده در محیطهای خشن

استفاده در محیطهایی که جانوران جونده دارد